Дополнителни ERP модули

Во рамките на ULTIMA® ERP пакетите може да се вклучат дополнителни модули кои обезбедуваат различни функции како изработка на документи и увид во работењето од терен со помош на iPad, водење и попис на основни средства, малопродажба, дистрибуција, фактурирање и наплата, магацинско работење и изработка на плати.


Секој од модулите може да функционира како самостојна апликација независна од ERP пакетите.