ULTIMA® Business Intelligence

ULTIMA® Business Intelligence е комплетно решение за детална аналитика на секоја компанија и организација. Овозможува независно поврзување со датабазата на компанијата и оттаму користи податоци за изготвување на коплексни извештаи за продажба и реализација на таргети, прегледи на побарувања и обврски и расположливи средства на компанијата.

 

Со помош на OLAP, корисниците можат во целост да искористат извештаи од повеќе димензионални податоци за да добијат целосен преглед на трендовите.

 

ULTIMA® Business Intelligence користи веб технологии со што се овозможува пристап во секое време од страна на корисниците.

 

Спецификација
  • Dashboard – графикони и табели
  • OLAP коцка – преглед на извештаи во три димензии (Pivot)
  • Предефинирани извештаи
  • Извештаи по барање на кориснк