Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® CRM Mobile

ULTIMA® CRM Mobile е дел од пакетот ULTIMA® CRM и претставува модул за собирање на податоци од терен. Оваа апликација им помага на компаниите во управувањето со клучните податоци за еден клиент како контактни информации, следење на посета и продажба на терен. Од собраните податоци се генерираат соодветни извештаи со кои се следи целокупната работа на компанијата.

Придобивките од користењето на ULTIMA® CRM Mobile се бројни меѓу кои и поголема ефективност и продуктивност во продажбата, стекнување на конкурентна предност и намалување на трошоците. 

Спецификација
 • Внесување на нов Point of Communication
 • Промена на податоци за постоечки Point of Communication
 • Креирање на Route Plan
 • Внесување податоци за Facing
 • Внесување податоци за дистрибуција
 • Внесување податоци за продажба
 • Евиденција на TM материјалот кај купувачот
 • Регистрација на RLP посета со доделување поени
 • Внесување на анкета
 • Примање податоци од серверот
 • Праќање податоци до серверот
 • Спојување и отспојување на шифри на купувачи