Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® Warehouse Management System

Системот овозможува контролирано движење и складирање на материјали во магацин и процесирање на поврзаните трансакции кои вклучуваат прием, складирање, излез и транспорт.

Со Warehouse Management System може да се управува со документи кои се вклучени во процесот на магацинаско работење, бележење со баркод, физичко позиционирање на складирана роба и ракување со оштетена роба. 

Спецификација
  • изработка на влезни и излезни документи
  • обележување со баркод (потребен е баркод печатар и налепници)
  • следење на влез и излез на материјали/производи со рачен компјутер