ULTIMA® Billing

ULTIMA® Billing е софтверско решение за компании кои обезбедуваат услуги кон крајните корисници и имаа голем обем на месечни фактури за наплата од корисниците. Овој модул овозможува навремено фактурирање, целосен преглед на реализацијата и  наплатата од корисниците за максимизирање на профитабилноста на компанијата. 

Спецификација
  • вклучени основни алатки на апликацијата
  • каталог на податоци за артикли, ценовници, даноци, благајна, контен план, итн.
  • обработка на влезни и излезни документи, ценовници, девизна калкулација, досие на коминтент, ПЛТ, групно печатење на документи, прикачување на датотеки
  • преглед на комерцијални извештаи - лагер листа, магацинска картичка, список на документи
  • финансиско работење - книжење, налози, автоматско врзување и разврзување на документи, изработка на компензација, прфрлање на коминтенти
  • финансиски извештаи - аналитичка и синтетичка картичка, отворени ставки, спецификација на промет, старост на побарување, непрокнижени документи, состојба по конта, бруто биланс, заклучен лист, евиденција на влезни и излезни фактури
  • администрација
  • билинг - изработка на задолженија и наплата, изработка на групна фактура, изработка на опомени пред исклучување, извештаи за активни корисници, нови корисници, промет итн.