Комунални услуги

Корисниците од компаниите секогаш очекуваат услуга со висок квалитет, точност и транспарентност. Секторите кои се занимаваат со обезбедување на услуги, особено од јавен карактер, имат голема одговорност бидејќи континуитетот на услугите е од голема важност. Затоа овој сектор не смее да си дозволи пропусти поради неорганизираност и несреденост на информациите, како резултат на некомпактност на системите за работење.

 

Со ULTIMA® се поставува целосна организација на работењето на сите сектори, единственост на информациите и детален преглед на финансиите. Дополнително, ќе се намалат трошоците и ќе се зголеми продуктивноста, сѐ со цел да се исполни стратегија, плановите и да се зголеми задоволството од услугата кај граѓаните. Ова решение има голема примена во компании како водовод, електодистрибуција, дистрибуција на гас и нафта.