Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® Enterprise

ULTIMA® Enterprise e пакет со напредни софтверски решенија дизајнирани за да одговорат на потребите на големи компании со сложени организациски структури, процеси и процедури во работењето. Софтверот овозможува засилена контрола и зголемена ефективност на повеќе нивоа:

 • комплетен преглед на материјалното и финансиското работење во компанијата
 • контрола на сите влезни и излезни процеси
 • пристап до широка база на податоци
 • напредна аналитика на пазарите и потрошувачите
 • стандардизација по финансиски правилници
 • компатибилност со различни ISO стандарди 

Пакетот вклучува Customer Relationship Management (CRM) за собирање податоци, анализа и генерирање извештаи за голема база клиенти. CRM обезбедува задржување на постоечките и стекнување на нови потрошувачи, врз основа на реални податоци за желбите и потребите на Вашите потрошувачи.

 

ULTIMA® Enterprise е наменет за компании кои имаат потреба од прилагодување на софтверот во зависност од специфичните потреби, а по претходно извршена анализа на процесите и тековите на документи и информации. 

Спецификација
 • вклучени основни алатки на апликацијата
 • каталог на податоци за артикли, ценовници, даноци, благајна, контен план, тужбени листи, каматни листи, АОП ознака, конто итн.
 • обработка на влезни и излезни документи, ценовници, девизна калкулација, досие на коминтент, ПЛТ, групно печатење на документи, прикачување на датотеки
 • преглед на комерцијални извештаи - лагер листа, магацинска картичка, список на документи, анализа на продажба, топ продажба по коминтент, референт, артикл
 • финансиско работење - книжење, налози, автоматско врзување и разврзување на документи, благајна, шеми на книжење, автоматско прекнижување на благајни, изработка на компензација, прфрлање на коминтенти, завршен налог
 • финансиски извештаи - аналитичка и синтетичка картичка, отворени ставки, спецификација на промет, старост на побарување, непрокнижени документи, состојба по конта, бруто биланс, заклучен лист, евиденција на влезни и излезни фактури
 • тек на документи - дефинирање на процедури, следење на процеси, извештај за просечно време за завршување на процес
 • администрација
 • тужење - изработка на тужбени листи, документи за тужење, прекнижување на тужби
 • каматирање - изработка на каматни листи, документи за каматирање, прекнижување на каматни листи
 • основни средства - водење на основни средства, амортизација, прегледи на основни средства, кусок/вишок, локација на основно средство
 • КПИ - преглед на таргети
 • архива - внесување на архивирани документи и прикачување на оргинални скенирани документи
 • буџет - планирање на буџет, распределување на конта, извештај за реализација на буџетски план
 • CRM