Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® Professional

ULTIMA® Professional е лиценца од пакет наменет за средни и големи компании со посложени процеси. Предефинираниот тек на документи ја зголемува ефикасноста во работењето и ги автоматизира обемните процедури за изработка на документи. Воедно, во пакетот се вклучени алатки за тужење и каматирање кои ќе овозможат точна и навремена наплата на задоцнетите побарувања од клиентите.

Спецификација

ULTIMA® Professional ги содржи функционалностите од ULTIMA® Basic и ULTIMA® Standard:

 • Благајна
 • Влезни документи - приеми
 • Излезни документи - фактури, испратници
 • Евиденција на влезни фактури
 • Неограничен број на складишта
 • Девизни и денарски фактури
 • Досие на комитент
 • Сметководство
 • Основни средства
 • Каматирање
 • Тужење
 • Автоматска изработка на компензација
 • Групно копирање документи
 • Групно фактурирање
 • Групно печатење документи
 • Аналитика на корисник
 • Сервис
 • Патни налози и возен парк
 • Преглед за отпад
 • Архивско работење
 • Девизна калкулација - царинско работење
 • Пресметка ДДВ
 • Товарен лист
 • Електронска ДДВ пријава (во изработка)

Дополнителни функционалности вклучени во ULTIMA® Professional:

 • Производство
 • Тек на документи
 • Автоматски MIS извештаи
 • KPI
 • Модул за буџет
 • Пресметка на плата
 • Кадрова евиденција