Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® Standard

ULTIMA® Standard е лиценца за софтверски пакет кој на малите и компании им овозможува целосен увид во работењето преку детални финансиски извештаи и анализа на продажбата.

Покрај вклучените основни функционалности на Basic, ULTIMA® Standard обезбедува зголемена ефикасност и следење на процесите. Во ULTIMA® Standard се дефинираат корисничките права до поединечни документи или модули на секој вработен во компанијата, со што се постигнува поголема сигурност и контрола.

Спецификација

ULTIMA® Standard ги содржи функционалностите од ULTIMA® Basic:

 • Благајна
 • Влезни документи - приеми
 • Излезни документи - фактури, испратници
 • Евиденција на влезни фактури
 • Неограничен број на складишта
 • Девизни и денарски фактури
 • Оперативно сметководство
 • Досие на комитент
 • Патни налози и возен парк
 • Сервис

 

Дополнителни функционалности вклучени во ULTIMA® Standard:

 • Сметководство
 • Основни средства
 • Каматирање
 • Тужење
 • Автоматска изработка на компензација
 • Групно копирање документи
 • Групно фактурирање
 • Групно печатење документи
 • Аналитика на корисник
 • Преглед за отпад
 • Архивско работење
 • Девизна калкулација - царинско работење
 • Пресметка ДДВ
 • Товарен лист
 • Електронска ДДВ пријава (во изработка)